سیتوژنتیک چیست؟

اصولا سیتوژنتیک مطالعه ساختمان کروموزوم هاست. در آزمایشهای سیتوژنتیک، کروموزوم‌ها با استفاده از تکنیک‌های مختلف بندینگ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کاریوتایپ به زبان ساده تصویری است از کروموزم‌های یک فرد که با مطالعه آن میتوان به تعداد و ساختار آن‌ها پی برد. این آزمایش را می‌توان بر روی نمونه‌ خون، نمونه های‌ جنینی(آمنیون و پرز جفتی) و یا مغز استخوان انجام داد.

برای انجام آزمایش کاریوتایپ ابتدا سلول‌ها در محیطی سرشار از مواد غذایی تکثیر می‌شوند. سپس سلول‌ها در مرحله‌‌ای از چرخه سلولی که در آن کروموزوم‌ها قابل تشخیص باشند متوقف ‌می‌شوند. در مرحله بعد کروموزوم‌ها رنگ آمیزی شده و به دقت به وسیله میکروسکوپ مورد بررسی قرار می‌گیرند.