نمونه برداری حین بارداری چیست؟

2019-09-02T11:43:57+04:30

نمونه برداری حین بارداری چیست؟ دو روش اصلی نمونه برداری حین بارداری آمنیوسنتز و CVS می باشند. آمنیوسنتز نمونه برداری از مایع آمنیون (مایع دور جنین و حاوی سلولهای جنینی) [...]